Dospělí
Děti
Pokoje

Pravidla spotřebitelské soutěže

Pravidla spotřebitelské soutěže “Vyhraj párty za 9999 Kč v Bebop Baru”

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže Vyhraj párty za 9999 Kč  v Bebop Baru (dále jen „soutěž“) pořádané společností CROWN-WSF spol.s r.o., se sídlem Štěpánská 623/40, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 63077931, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

2) Doba a místo trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 19.09.2020 do 30.11.2020 v Bebop Baru v hotelu Alcron, na pořadatelově adrese, Štěpánská 623, Praha 1 (v sídle pořadatele soutěže). Jednotlivé dny v období od 19.09.2020 do 30.11.2020 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let.

b) Pro účast v soutěži je nutné mít hrací kartičku od pořadatele.

c) Účastník bude do soutěže o slosování přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí 10 koktejlů z řady “BEBOP SIGNATURES” a získá 10 razítek na hrací kartičku. Vyplněnou hrací kartičku odevzdá pořadateli  zastoupeného zaměstnancem v Bebop Baru a provede u něj registraci osobních údajů.

Registrací osobních údajů se myslí:

  • Číslo hrací kartičky

  • Jméno a příjmení

  • Adresa bydliště

  • Datum narození

  • Telefonní číslo

  • Emailová adresa

d) Účastník soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

4) Výhra

a) Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vylosován 1 výherce, který vyhrává poukaz na konzumaci v Bebop Baru  (sídlo pořadatele) v hodnotě 9999 Kč s DPH v prodejních cenách dle aktuálního barového menu.

b) Poukaz bude aktivován nejpozději do 14 dnů ode dne jeho převzetí výhercem. Platnost poukazu je 12 měsíců ode dne jeho aktivace.

c) Poukaz nelze vyměnit za hotovost.

5) Vyhodnocení výherce

a) Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito registračních osobních údajů uvedených účastníkem soutěže  “Vyhraj párty za 9999 Kč  v Bebop Baru“ u pořadatele soutěže.

b) Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne  4. 12. 2020. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci pořadatele. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.

c) Výsledky soutěže budou uveřejněny na facebookových a webových stránkách pořadatele  https://www.facebook.com/BeBopBarPrague, https://www.bebopbar.cz/,  a to nejpozději do 10.12. 2020. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení, mesto.

d) Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, ke kterému výherce udělil souhlas v rámci registrace osobních údajů, tj. prostřednictvím emailu/SMS anebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu výherce uvedenou výhercem, a to doporučenou zásilkou určenou do vlastních rukou výherce.

e) Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výherci výhru pouze na jméno a adresy uvedené výhercem v registraci u pořadatele a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doporučenou zásilkou s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Výhry budou adresovány pouze osobě výherce. V případě, že výherce odmítne výhru převzít nebo nepřevezme od provozovatele poštovních služeb zásilku s výhrou ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, nebo v registraci u pořadatele uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

6) Ostatní podmínky soutěže

a)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.

b)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.

c)     Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení

a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže,  “Vyhraj párty za 9999 Kč v Bebop Baru své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.facebook.com/BeBopBarPrague v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

b)Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

CROWN-WSF spol.s r.o., IČ 63077931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 36559

a) Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR.  Účastník soutěže registrací u pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.

b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.